Onderwijs

Ons onderwijsplan

Ons onderwijs is rond de thema's wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap samengesteld. Praktische, cognitieve en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Naast de groep is de individuele leerling belangrijk.

Lessentabel

De vakken die op school gegeven worden zijn: Nederlands, rekenen en wiskunde, informatiekunde, sociale competentie, cultuur en maatschappij, verkeer, Engels, bewegingsonderwijs, expressie, praktijkvakken binnen de vier sectoren. De vier sectoren zijn groen, zorg (horeca en schoonmaak), economie (detail en magazijn) en techniek (hout, metaal en fiets).

Mentor

Elke leerling heeft een eigen mentor.


De leerling centraal

De school werkt met een ontwikkelingsplan (OPP) voor iedere leerling. 
In het OPP benoemt de leerling in overleg met de groepsleraar:

  •  wat hij/ zij wil leren
  •  waar de (beroeps)interesses liggen
  •  wat hij/ zij goed kan (competenties)
  •  wat hij/ zij nodig heeft (aan competenties) voor de gekozen richting/ vakken
  •  hoe hij/ zij dat wil bereiken
  •  welke successen (opbrengsten) hij/ zij al heeft behaald

Het OPP is altijd actueel.

Twee keer per schooljaar wordt het geprint en ondertekend door leerling, ouders en school.


Coachingsgesprek
De leerling leert in gesprek met de groepsleraar

zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering daarvan. 
Dit gesprek noemen we een coachingsgesprek. Leerling en leraar bepalen samen waar

deze gesprekken over gaan. Ze bespreken in ieder geval de gekozen of te kiezen leerweg,

hoe het met de leerling gaat en het contact met de leraren en andere leerlingen.

Natuurlijk kijken ze daarbij zowel vooruit als terug. Het gaat er om dat leerlingen leren

terugkijken op wat ze hebben gedaan en geleerd. En dat zij leren benoemen wat ze gaan doen

om zich verder te ontwikkelen. Uit dit coachingsgesprek volgen dan ook (nieuwe) leerdoelen en leerpunten. 


Portfolio
Tijdens het werken volgens het OPP verzamelt de leerling in zijn of haarportfolio bewijzen

voor behaalde vaardigheden. De portfolio kan bestaanuit diploma's, getuigschriften,

beoordelingen, stage beoordelingen, maar ook foto's van werkstukken.

 

Promotie

Er wordt gebruikt gemaakt van de methode Promotie. Deze methode is speciaal geschreven voor het praktijkonderwijs. Ook worden andere methodes en lesvormen gebruikt.

Onderbouw

In de onderbouw, klas 1 en 2, is uitgegaan van vakken van de basisvorming.

Bovenbouw

Vanf klas 3  is de orientatie op de 4 sectoren van belang. De leerlingen worden door praktijklessen, snuffelstages, excursies voorbereid op arbeid. Het is de bedoeling dat leerlingen 2 sectoren kiezen. Vanaf  klas 3, wordt er kennisgemaakt met het beroep door de praktijk en theorielessen op school. Daarbij lopen leerlingen 1 dag snuffelstage bij een bedrijf of instelling. In de 4e klas gaan leerlingen 2 dagen stage lopen In de 5e klas  wordt er toegewerkt naar één beroepsrichting. Er is veel aandacht voor beroepsvaardigheden en beroepshouding. In klas 6 wordt er gewerkt naar uitstroom van de leerling. De leerling loopt 3 dagen stage.