Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het schoolbestuur heeft een klachtenregeling vastgesteld. Hiervoor is het bestuur aangesloten bij de Klachtencommissie van de besturenorganisatie VBKO.

Met klachten met betrekking tot:

  • Gedragingen of beslissingen door bevoegd gezag of personeel;
  • Gedragingen door medeleerlingen, oud-leerlingen, of op het schoolterrein door derden zoals ouderraadsleden, hulpouders en (taxi-)chauffeurs;
  • seksuele intimidatie of pestgedrag

kunt u in eerste instantie terecht bij mevrouw Janssen als contactpersoon.

 

Vertrouwensinspecteur

Vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en geweld in het onderwijs. Iedere school is wettelijk verplicht bij een vermoeden daarvan contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Bij situaties van ernstig lichamelijk of geestelijk geweld kan de school overleggen met de vertrouwensinspecteur.

Is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • lichamelijk geweld
  • grove pesterijen

Leerlingen van De Sprong of hun ouders kunnen rechtstreeks klagen bij de vertrouwensinspecteur: 0900-111 3 111. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur, tegen lokaal tarief.