MR

Ter bewaking en ondersteuning van een goed bestuursbeleid is er een medezeggenschapsraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd welke zaken ter instemming dan wel voor advies aan de medezeggenschapsraad moeten worden voorgelegd. Voor alle scholen onder het bevoegd gezag van de Stichting Samenwerkingsscholen is er een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke school-MR is vertegenwoordigd.

In de medezeggenschapsraad van praktijkschool De Sprong hebben zitting:

 

Mevr. H. van den Boom

 

Namens het personeel

 

Voorzitter

 

Dhr. P. Quaak

 

Namens het personeel

 

Secretaris

 

Dhr. L. Potappel

 

Namens het personeel

 

Algemeen lid

 

Dhr. S. Bjornson

 

Namens de ouders

 

Lid GMR

 

Mevr. W. Veerman

 

Namens de ouders

 

Alg. lid/ verslaggeving

 

Mevr. Mortier

 

Namens de ouders

 

Algemeen lidVoor geschillen in de MR zijn we aangesloten bij de LKC.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht tel: 030-2809590. E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl - Website: www.onderwijsgeschillen.nl

De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad.