Schoolondersteuningsprofiel

Praktijkschool De Sprong Terneuzen 

 

De Sprong is een school voor Praktijkonderwijs aan jongeren van 12 tot 18 jaar. 

 

Het schoolconcept van Praktijkschool De Sprong is door het personeel als volgt geformuleerd: 

“Een zelfstandig bestaan van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap”. 

Missie en visie die daaruit volgen zijn als volgt:    

. 

Missie:  

wonen – werken – vrije tijd – burgerschap  

Het team van Praktijkschool de Sprong heeft als missie elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Dit doen we door te werken vanuit individuele mogelijkheden, interesses en talenten van de leerling. 

Docenten en onderwijsondersteunend personeel begeleiden dit proces en spelen in op de veranderende samenleving. Wij creëren een veilige omgeving waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zich uitgedaagd voelen en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.  

 

Visie:  

Praktijkschool de Sprong realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, mogelijkheden en interesses van de leerling en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden in de toekomst. Na onze school gaan leerlingen aan het werk of studeren verder, waarbij de leerlingen nog twee jaar gevolgd worden en terug op school kunnen komen voor certificatentraining of jobcoaching. 

Het team van praktijkschool de Sprong zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te zijn. Samen wordt bepaald wat nodig is om optimaal te ontwikkelen, dit wordt gedaan tijdens de coaching gesprekken en vastgelegd in het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Het OPP wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, zo blijft het leerproces uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief.  

We hebben regelmatig overleg met onze directe omgeving, de gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke vertegenwoordigers die allen zitting hebben in het Werk Service Punt Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Stichting Maatwerk.  

 

 

Doelgroep 

Uitstroombestemming 

Onderwijsbehoeften (aandacht tijd) 

Leerlingen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijk-heden en met grotere praktisch gerichte ontwikkelingsmogelijk-heden 

 

Leerlingen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en een daarbij gediagnosticeerde gedragsstoornis. 

 

Leerlingen met een dusdanige taalachterstand waardoor ze in het regulieronderwijs niet mee kunnen. 

 

De doelgroep PrO wordt niet in staat geacht een startkwalificatie te behalen, maar vertegenwoordigt wel een bepaalde loonwaarde potentie. 

 

  • Arbeid 

Deze leerlingen stromen uit naar regulier werk in het midden- en kleinbedrijf of naar werk in de sociale werkvoorziening. 

 

  • MBO-Scalda 

Deze leerlingen gaan doorleren voor niveau 2 

 

  • Beschutte werkplek 

Een plek met aangepaste werkomstandigheden. 

Voorbeelden hiervan zijn werkplekken bij een zorgboerderij of de Dethon. 

 

  • Dagbesteding 

Een zinvolle besteding van de dag met de begeleiding die hiervoor nodig is.  

 

 

- Voorbereiding op arbeid 

- De benodigde sociale vaardigheden die een leerling nodig heeft om een waardevol individu te zijn. 

- Adequate taakgerichtheid 

- Zelfstandigheid 

- Om kunnen gaan met uitgestelde aandacht 

- Kunnen samenwerken 

- Hulp kunnen vragen 

- Kunnen reflecteren op eigen houding en op gedane arbeid 

- Omgaan met het ontvangen van kritiek 

- Kunnen inzichtelijk rekenen eindniveau 1F 

- Kunnen begrijpend lezen eindniveau 1F 

- Alles in het teken van een zelfstandig en waardevol bestaan van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 

- Voorbereiding op vervolgonderwijs 

- Zelfstandig leren leren 

 

 

 

 

 

Extra ondersteuning  

Deskundigheid 

Specifieke voorzieningen/gebouw 

Samenwerking 

 

Praktijkonderwijs is een vorm van ongedeeld onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs- en interne zorgaanbod in elkaar verweven zijn. De hieronder beschreven arrangementen zijn onderdeel van ons standaard aanbod voor onze leerlingen.  

Praktijkschool De Sprong heeft een PrO-bureau. 

 

Leerlingen worden bij stage en daarna intensief begeleid door stagedocenten en evt. een job-coach. 

 

Leerlingen kunnen deelnemen aan branche-erkende certificaat opleidingen. 

 

Leerlingen kunnen hun VCA-diploma halen. 

 

Leerlingen kunnen hun heftruck-diploma halen. 

 

Begeleiding van leerlingen die al binnen het SCALDA lessen volgen 

 

 

Orthopedagoog, 

Maatschappelijk werkende, Logopedist,  

Masters Special Educational Needs, 

Leraren met akte Praktijkonderwijs, 

Leraren met akte speciaal onderwijs, 

Leraren met bevoegdheid tot geven van  weerbaarheidstraining (Rots en Water) 

Schoolarts 

REC 4 en REC 3 Ambulant begeleider 

Leraren met opleiding NT-2 

 

 

 

 

-Kleine klassen 

 

-Rustige, overzichtelijke en ordelijke schoolomgeving. 

 

-Schoolgebouw ingericht voor het geven van praktijkvakken  als techniek (metaal en hout) 

detailhandel, horeca, zorg en welzijn, groen, auto-cleaning. 

 

-PrO-bureau: loket voor leerlingen, ouders, oud-leerlingen, bedrijven en ketenpartners voor informatie en doorverwijzing over leren en werken, toeleiding naar arbeid, job-coaching en stage begeleiding.. 

 

 

 

 

-De Sprong participeert in de Zeeuwse Stichting Maatwerk, waarin alle Praktijkscholen en VSO-scholen in de Provincie Zeeland vertegenwoordigd zijn. 

-Psycho Motore Therapie 

-BJZ 

-Amares 

-Emergis 

-Indigo 

-Inzet PGB op school 

-Ambulante begeleiding van de diensten van REC 2, REC 3 en REC 4 

-Juvent 

-Dethon 

-Stichting MEE 

-Leerplicht ambtenaar 

-Werk Service Punt 

-Lodewijk College 

-Zwin College 

-Politie 

-RBL 

-Bedrijven (stage) 

-Gemeente Terneuzen 

-Gemeente Sluis